Obiective specifice

   Obiective specifice ale programului de Sisteme Electrice se referă la:

– formarea unei pregătiri tehnice în domeniul transformatoarelor şi a maşinilor electrice rotative, precum şi dobândirea unor cunoştinţe privitoare la fenomenele de conversie electromecanică a energiei şi evidenţierea importanţei lor în aplicaţiile practice;

– însuşirea unor deprinderi practice de exploatare, încercarea pe platformă a maşinilor electrice, aparatelor, sistemelor de acţionare, aparatelor de măsură, instalaţiilor de j.t.;

– asigurarea unui bagaj de cunoştinţe corespunzător privind caracteristicile de funcţionare, performanţele energetice, stabilirea ecuaţiilor si diagramelor ce descriu funcţionarea sistemelor electrice;

– pregătirea unor specialişti în domeniul curenţilor tari capabili să conceapă, să întreţină şi să exploateze performant instalaţiile electrice de j.t. adaptate la diferite tipuri de consumatori;

– actualizarea continuă a informaţiilor cu privire la cele mai evoluate realizări tehnice şi tehnologice din domeniul sistemelor electrice, identificarea direcţiilor de progres şi adaptarea rapidă a specialiştilor formaţi la viitoarele progrese din domeniu.

– proiectarea, realizarea şi stabilirea concordanţei instalaţiilor din sisteme electrice şi armonizarea standardelor naţionale existente cu normele europene în vigoare.

      La absolvirea ciclului de licenţă, absolvenţii vor avea acumulat un volum suficient de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe pentru a-i face competitivi pe piaţa forţei de muncă. Creşterea continuă a calităţii activităţii didactice se realizează prin: actualizarea manualelor şi îndrumarelor de laborator; folosirea suporturilor multi-media pentru cursuri şi aplicaţii, mai ales la disciplinele sau capitolele cu o dinamică accentuată a înnoirii conţinutului; promovarea procedeului interactiv de predare a cursurilor, pe baza difuzării cu anticipaţie a materialului predat; implicarea studenţilor în problematica mediului industrial prin stabilirea unor contacte cu diverse companii din regiune şi axarea temelor proiectelor de diplomă pe necesităţile agenţilor economici industriali; introducerea unui feed-back de la studenţi şi angajatori, privind structura şi calitatea prestaţiei educaţionale şi îmbunătăţirea acesteia în consecinţă.